RODO

Drogi Kliencie,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z  tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest właściciel marki Gift of Nature: Elfa Pharm Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Skawinie (32-050) przy ulicy Krakowskiej 87A, zwany dalej Administratorem, adres e-mail: biuro@elfa-pharm.pl , Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS 0000390960. Suma komandytowa 300.000 PLN, wkład wniesiony 180.000 PLN, NIP: 676-24-44-537, REGON 121591065 

2. Koordynator Ochrony Danych Osobowych: (imię i nazwisko);  biuro@elfa-pharm.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – np. jeśli wyrazi Pani/Pan chęć otrzymywania naszego newsletter’a

Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą – np. jeśli dokona Pani/Pan zakupu w naszym sklepie internetowym

3. Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. podczas rekrutacji i zatrudnienia

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, mogą to być: kontrahenci Administratora, operatorzy płatności, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu następujące prawo do: dostępu do danych osobowych, udostępnienia danych, poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

8. Przetwarzamy Pani/Pana następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres.

9. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością zawarcia umowy.

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, w tym przysługujących Państwu praw prosimy kierować na adres Administratora, ul Krakowska 87A, 32-050 Skawina lub mailowo: biuro@elfa-pharm.pl

error: Nie kopiować